Stand van zaken rondweg Oosterhout

De afgelopen periode heeft u in verschillende media iets kunnen lezen over de mogelijke aanleg van een rondweg aan de zuidkant van onze stad. Van verschillende leden kregen wij hierover verontruste vragen: Wat is hiervan de status? Hoe serieus zijn deze plannen? Zijn jullie hiermee bezig? In dit artikel informeren wij u daarover.

Wat is er aan de hand?

De gemeente Oosterhout is bezig een nieuwe mobiliteitsvisie op te stellen. Hierin worden maatregelen opgenomen om de mobiliteit in en om onze stad te verbeteren. Er zijn knelpunten benoemd, waaronder het verkeer aan de zuidkant van de stad. Als mogelijke oplossing wordt een rondweg genoemd: deze zou op de A27 aansluiten aan het einde van de burgemeester Materlaan en daarna langs de Materlaan en door de Vrachelse Heide aansluiten op de A59. Het kaartje hieronder is een grove situatieschets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit tracé lijkt erg veel op het zuidelijke hoogspanningstracé waar wij, zij aan zij met de gemeente, keihard tegen hebben gestreden. Dankzij die inspanning is de belangrijke groene buffer rond Oosterhout intact gebleven: in de afgelopen corona-periode is nog eens extra gebleken hoe enorm waardevol dit is!

Nu is het dus diezelfde gemeente die een rondweg onderzoekt langs hetzelfde tracé. Deze onderzoeken lopen al wat langer en op de achtergrond hebben wij een oogje in het zeil gehouden. Omdat het plan ons onzinnig leek gingen wij ervan uit dat het snel van tafel ging. In de verdere uitwerking van de plannen zien we dat een zuidelijke rondweg hardnekkig blijft terugkeren als mogelijke oplossing. Als bestuur maken wij ons hierover zorgen. Daarom willen wij ons actiever op gaan stellen om dit plan zo snel mogelijk van tafel te krijgen.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Via mobiliteitstafels (participatie) heeft de gemeente de burgers om hun mening gevraagd. Wij waren hier aanwezig en hebben onze mening gegeven over de onzinnigheid van een zuidelijke rondweg. Ook hebben we in mei 2019 ingesproken in de gemeenteraad op dit onderwerp.

Wat gebeurt er in de komende periode?

De tweede mobiliteitstafel vindt begin september plaats. Hier worden de resultaten van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan verder besproken. We zullen hier aanwezig zijn en onze stem laten horen. Ook sturen wij deze week een schriftelijke inspraakreactie aan de projectorganisatie van de gemeente. Deze reactie zullen we ook publiceren op deze website. Indien noodzakelijk zullen wij in de periode hierna een actieve lobby starten richting de Oosterhoutse politiek om dit plan de kop in te drukken. Wij gaan hierbij samenwerking aan met andere partijen die zich al gemeld hebben.

Op basis van welke argumenten zijn wij tegen een rondweg?

Waar te starten met het opschrijven van de argumenten? Er zijn er zoveel! Hieronder een paar van de hoofdpunten.

  • Een rondweg lost voor de lokale verkeersproblematiek in Oosterhout werkelijk helemaal niets op. Sterker: het zal eerder een aanzuigende werking hebben met nog meer verkeer als gevolg.
  • Bovenregionaal verkeer (A27 naar A59) dient over de rijkswegen te worden afgewikkeld en niet langs een drukke woonwijk te worden geleid.
  • Het wegennet in Oosterhout is prima berekend op het huidige verkeersaanbod. Kleine aanpassingen kunnen worden gedaan om de doorstroming te verbeteren (o.a. slimmere verkeerslichten Trommelen, verwijderen ‘knip’ in de Lage Molenpolderweg).
  • Een rondweg tast ‘de groene long’ aan de zuidkant van Oosterhout onherstelbaar aan. De bossen van Oosterhout vervullen een belangrijke functie voor toerisme en natuur. Een nieuwe doorsnijding hiervan zou desastreus zijn.
  • Een opgewaardeerde burgemeester Materlaan (met een hogere rijsnelheid) en veel bovenregionaal verkeer is slecht voor de aangelegen wijk Oosterheide.
  • Aanleg van een rondweg druist in tegen alle landelijke verkeersbeleid, waarin wordt gepleit voor het beter benutten van huidige wegen en het nadrukkelijk afzien van de aanleg van nieuwe wegen.

Kort gesteld, een rondweg is een extreem dure oplossing voor een niet bestaand probleem, is niet meer van deze tijd en heeft tot gevolg dat natuur en leefomgeving worden beschadigd. Slecht voor Oosterhout, slecht voor Oosterheide en dus voer voor onze vereniging.

Lid van onze vereniging?

Wij hopen dat u ons opnieuw steunt voor het behoud van de groene buffer en de leefomgeving van Oosterheide. Als u zich op dit moment niet op de juiste manier vertegenwoordigd voelt door onze vereniging staat het u uiteraard vrij om uw lidmaatschap op te zeggen. Bent u nog geen lid maar wil u ons steunen om de plannen voor een rondweg van tafel te krijgen? Meld u dan hier aan. Een lidmaatschap van onze vereniging is kosteloos.

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Stand van zaken rondweg Oosterhout

Na de hoogspanning nu een rondweg?

In de afgelopen weken is er, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, steeds grotere aandacht gekomen voor een rondweg die het westelijke deel van Oosterhout beter bereikbaar moet maken. De komst van zo’n rondweg zal ten koste gaan van de natuur rondom Oosterhout. Onze vereniging heeft zich in de afgelopen jaren juist ingezet voor het behoud van deze natuurgebieden en dat zullen wij blijven doen. Daarom houden wij deze ontwikkelingen scherp in de gaten!

Om jullie juist te kunnen informeren hebben wij zelf alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunt. Met uitzondering van Lokaal Sociaal heeft iedereen hierop gereageerd. Hierbij vind je daarvan een overzicht. Wij hebben daarbij ook opgenomen hoeveel zetels de partijen in de huidige gemeenteraad vertegenwoordigen.

Ook na de verkiezingen blijven we de ontwikkelingen op dit dossier scherp volgen. Uiteraard houden we jullie daarvan op de hoogte.

Wil je meer weten over de standpunten van de verschillende partijen? Op https://www.gemeentekieswijzer.nl/oosterhout/#statements:rondweg:8085 vind je van vrijwel alle partijen een toelichting op hun standpunt. NB: Oosterhout Samen staat hier nog vermeld als voorstander, maar heeft ons laten weten dat zij het oneens zijn met deze stelling. Meer info over het aangepaste standpunt vind je op hun website.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Na de hoogspanning nu een rondweg?

Rogier Gerritzen treedt tijdelijk terug als voorzitter

In de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zal Rogier Gerritzen tijdelijk terugtreden als voorzitter van onze vereniging. 

Rogier is kandidaatsraadslid voor de VVD tijdens de komende verkiezingen en wil iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Er is een onderwerp (de westelijke rondweg) waar dit mogelijk zou kunnen optreden. Rogier stelt zich in deze kwestie vanwege zijn VVD betrokkenheid neutraal op.

Met het terugtreden van Rogier heeft de rest van het bestuur van onze vereniging in de komende periode de handen vrij om de belangen van de vereniging te behartigen. Op zeer korte termijn (voor de verkiezingen) informeren wij u verder over de inhoud.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Rogier Gerritzen treedt tijdelijk terug als voorzitter

VICTORIE!

Drie jaar lang hebben wij naar dit moment toegewerkt. We hebben gestreden, gehoopt maar zijn vooral ook blijven geloven dat we ooit dit bericht konden plaatsen. Vorige week werd ons geduld nog even op de proef gesteld, maar nu is het dan écht zover: vandaag is door minister Kamp besloten dat een Noordelijke variant het voorlopig voorkeursalternatief voor de nieuwe hoogspanningsverbinding is.

http://www.bndestem.nl/breda/nieuwe-380-kv-lijn-gaat-definitief-via-noord~a48f1409/

https://www.facebook.com/geenhoogspanningsmastendooroosterhout/

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

We zijn er bijna…

Beste mensen,
Het advies van de samenwerkende overheden in Brabant (gemeenten + provincie) aan Henk Kamp is vanmiddag in Den Haag gepresenteerd: Brabant kiest bestuurlijk unaniem voor een tracé in het noorden van de provincie, dat bundelt met de bestaande hoogspanningsverbinding. De bestuurders hebben zich uitgebreid laten adviseren door belanghebbenden uit de samenleving, waaronder natuurorganisaties en actie- en belangengroepen.Van links naar rechts: Erik van Merriënboer, minister Kamp, Ron Dujardin, Paul Vermeulen.

De minister heeft in een eerder stadium aangegeven dat bestuurlijk draagvlak een belangrijke factor is bij de uiteindelijke tracé keuze. Er ligt dus nu een klip-en-klaar advies vanuit bestuurlijk Brabant: Noord.

Dit advies kan rekenen op brede maatschappelijke steun, zowel onder de bevolking als bij de landelijke natuurverenigingen. Het tracé betekent minimale aantasting van het milieu en voldoet het beste aan de door de overheid gestelde richtlijnen. Daarnaast wordt middels dit advies de bestaande hoogspanningsverbinding in de Haagse Beemden/Breda alsmede de bestaande verbinding van Geertruidenberg naar Waalwijk opgeheven. Al met al betekent dat een enorme verbetering van de leefsituatie voor duizenden mensen in beide gebieden.

Quote van Ron Dujardin namens de samenwerkende Brabantse overheden: “We zijn heel bewust op zoek gegaan naar een méést gedragen tracé. Ik ben heel tevreden over de samenwerking en denk dat we met dit advies een prima resultaat hebben bereikt. Het advies is goed gemotiveerd en uitlegbaar. De samenwerkende overheden geloven in de gezamenlijke maatschappelijke meerwaarde. Ook na de keuze van de ministers laten wij elkaar als overheden niet los.”

Deze maand nog neemt de minister een besluit over welk tracé zijn voorkeur geniet. Het advies dat vanuit Brabant vandaag is overhandigd vormt daarin een erg belangrijke schakel.

Het advies van de Provincie Brabant en de RWB (Samenwerkende gemeenten) staat HIER

Eerste berichtgeving in de pers: BNdeStem

Omroep Brabant

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen