Waarom

 Beknopte versie / Uitgebreide versie

1. Nut en noodzaak zijn onvoldoende aangetoond

Waarom is deze voorgenomen 380kV verbinding überhaupt noodzakelijk? Dat blijft vooralsnog gissen. Nederland gaat juist zuiniger om met energie en gebruikt niet meer stroom dan in voorgaande jaren. Dat zal voorlopig ook niet veranderen.

2. Er was overeenstemming tussen alle partijen over een ander (noordelijk) tracé

Sinds 2009 stond vast dat de 380 kV lijn langs het noordelijke tracé via Geertruidenberg zou lopen en in 2011 was daar volledig overeenstemming over met alle betrokken gemeenten. In augustus 2014 overviel TenneT ons met de mededeling dat zij na 5 jaar toch maar liever de lijn langs Oosterhout wilden laten gaan. En dat op vage gronden die ook nog eens met halve waarheden worden doorgegeven. Wij zijn van mening dat TenneT niet serieus heeft geprobeerd dat noordelijke tracé voor elkaar te krijgen. Wellicht heeft TenneT achteraf ontdekt dat het tracé langs Oosterhout goedkoper is.

3. Natuur

Het zuidelijke tracé heeft ingrijpende gevolgen voor de flora en fauna in (o.a.) Oosterhout. De impact op “De Open Linie”, dat bestaat uit verschillende natuurgebieden waarin de afgelopen jaren fors geïnvesteerd is, is aanzienlijk. Ongeveer 20 hectare natuurgebied zou verloren gaan. Grotendeels betreft het natuurgebieden die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en die zou juist van Rijkswege extra bescherming moeten genieten.

4. Gezondheidsrisico’s

Vast staat dat wonen nabij hoogspanningstracés risico’s voor de gezondheid met zich mee brengt. De 380 kV lijn veroorzaakt magnetische velden die de kans op kanker bij kinderen en op alzheimer kunnen verhogen. Ook geeft de lijn elektrische velden en produceert fijnstof. De lijn bij Oosterhout loopt vlak langs veel woningen. Daar komt bij dat deze lijn erg veel zwaarder is dan de meeste andere lijnen in Nederland, met meer elektriciteitsdraden er op en uiteindelijk hogere stromen. Daardoor zijn de gezondheidseffecten extra groot.

Wij zien niet in waarom de mensen die in buitengebied en in Oosterheide nabij de geplande lijn wonen en de kinderen in de drie basisscholen die gezondheidsrisico’s moeten accepteren. En dat alleen omdat TenneT het noordelijke tracé te lastig vindt, of bij nader inzien kiest voor het goedkopere zuidelijke tracé langs Oosterhout-zuid.

5. Onze woonomgeving

De masten komen op korte afstand van woonbebouwing te staan en zullen vanwege hun hoogte vanaf grote afstand zichtbaar zijn. Voor deze lijn zal een grote hoeveelheid natuur- en recreatiegebied sneuvelen. Alle bomen in een strook van minstens 100 meter breed over de gehele lengte van deze lijn zullen moeten worden gerooid wanneer de lijn hier werkelijk zou komen.

6.  Ondergronds brengen van de 380 kV verbinding (verkabelen)

TenneT weigert ten onrechte om daar waar dat nodig is delen van de lijn onder de grond te brengen. Dat is één van de redenen zijn waardoor het noordelijke tracé niet lijkt te lukken. Bovendien leidt die opstelling tot onnodige schade aan natuur en schade voor de woonomgeving. Ondergrondse kabels zijn natuurlijk duurder dan een bovengrondse 380 kV lijn, maar de maatschappelijke schade die een bovengrondse lijn aanricht is voor sommige locaties vele malen kostbaarder.

 Beknopte versie / Uitgebreide versie