Waarom zijn wij tegen

 Beknopte versie / Uitgebreide versie   

1. Nut en noodzaak zijn onvoldoende aangetoond

Waarom is deze voorgenomen 380kV verbinding überhaupt noodzakelijk? Dat blijft vooralsnog gissen. Heeft het te maken met de voorgenomen bouw van windparken op zee of de bouw van een eventuele tweede kerncentrale in Borssele? En hoe aannemelijk is het dat deze ontwikkelingen door zullen gaan? Of gaan we stroom verkopen aan het buitenland?

De omschrijving van de noodzaak in de “Startnotitie MER” toont aan dat TenneT dat zelf niet goed weet, en alleen schrijft over toename van het elektriciteitsgebruik. Die toename is er niet of nauwelijks. Het lijkt er dan ook op dat deze lijn de eerstkomende decennia nog niet nodig is. Tegen de tijd dat dit eventueel wel het geval zal zijn, is de techniek zo ver gevorderd dat een 380 kV lijn dan geheel of gedeeltelijk ondergronds zal worden uitgevoerd, met een waarschijnlijk heel ander tracé. Met veel minder verstoring van natuur en leefmilieu.

Wij zijn van oordeel dat de noodzaak van deze verbinding, zo er nu überhaupt nog een noodzaak is, niet meer in overeenstemming is met hetgeen er beschreven wordt in de Startnotitie MER, en dat daarom de procedure opnieuw moet worden gestart met een nieuwe startnotitie. Daaruit moet duidelijk blijken of en waarom en wanneer een 380 KV verbinding nodig is.

Nog afgezien van het slecht gekozen tracé langs Oosterhout wijzen wij deze hoogspanningsverbinding in zijn geheel af totdat duidelijk aangetoond is dat die nu nodig is en niet over 10 jaren of meer kan worden opgestart.

2. Er was overeenstemming tussen alle partijen over een ander (noordelijk) tracé

Er is al geruime tijd gestudeerd op tracés voor deze 380kV verbinding. Begin 2011 was er overeenstemming tussen alle betrokken partijen over een noordelijk tracé. Een tracé dat de minste impact op mens en milieu had: het meest milieuvriendelijke alternatief. Dit tracé is sinds 2011 verder uitgewerkt en tot medio 2014 leek het er op dat het noordelijke tracé gewoon gerealiseerd zou gaan worden. Dat het noordelijke tracé op basis van een “wijziging van inzichten” medio 2014 (waarbij de achterliggende rapporten nog niet boven tafel zijn) plotseling niet meer mogelijk zou zijn, gaat er bij ons niet in. Dit inzicht zou bij TenneT pas zijn gekomen nadat men vijf jaar lang dat “inzicht” niet had. Wij beschikken over aanwijzingen dat de uitleg die TenneT daarover op internet geeft niet geheel juist is en er voor het plotseling, na vijf jaar, ontdekte probleem een oplossing bestaat. Het feit dat TenneT ons gegevens hierover tot nu toe niet wil verstrekken, geeft het vermoeden dat er andere zaken spelen, die wij niet mogen weten.

Wij zijn van oordeel dat die “nieuwe inzichten” van TenneT niet waren meegenomen in de procedure rond de Startnotitie MER en dat ook daarom de procedure opnieuw moet worden gestart met een nieuwe startnotitie met een nieuw “zoekgebied”.

Wij zijn daarenboven van oordeel dat de procedure opnieuw moet worden gestart met een nieuwe startnotitie met een nieuw “zoekgebied” omdat zowel in de Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening als in de Startnotitie voor de Milieueffectrapportage wordt uitgegaan van een nieuwe 380 kV verbinding tussen Borssele en Geertruidenberg, terwijl TenneT nu uitgaat van een verbinding tussen Borssele en Tilburg. De Commissie voor de Milieueffectrapportage kon hier nog niet van op de hoogte zijn en heeft daardoor niet de gelegenheid gekregen om aan te dringen op een breder zoekgebied. Dan waren er waarschijnlijk andere mogelijke tracés uit gekomen met een ander voorkeurstracé als alternatief en een ander tracé als meest milieuvriendelijk alternatief.

Nog los van de noodzaak om de procedure opnieuw te starten zijn wij van oordeel dat TenneT niet serieus geprobeerd heeft het noordelijke tracé langs Geertruidenberg op aanvaardbare wijze voor elkaar te krijgen.
TenneT niet voldoende serieus gezocht heeft naar alternatieve tracés die minder schade aanrichten aan milieu, natuur en de belangen van de plaatselijke bevolking en hun woningen dan het huidige zuidelijke tracé langs Oosterhout.

Daarom wijzen wij de door TenneT voorgestelde variant van een 380 kV hoogspanningslijn volgens het nu voorgestelde zuidelijke tracé langs Oosterhout-zuid af.

3. Natuur

Het zuidelijke tracé heeft ingrijpende gevolgen voor de flora en fauna in (o.a.) Oosterhout. De impact op “De Open Linie”, dat bestaat uit verschillende natuurgebieden waarin de afgelopen jaren fors geïnvesteerd is, is aanzienlijk. Ongeveer 20 hectare natuurgebied zou verloren gaan. Grotendeels betreft het natuurgebieden die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en die zou juist van Rijkswege extra bescherming moeten genieten.

Wij wijzen een hoogspanningslijn door de natuurgebieden bij Oosterhout af, omdat andere tracés met minder schade aan de natuur voor deze verbinding mogelijk zijn. Daarenboven wijzen wij iedere 380kV hoogspanningsverbinding door onze natuurgebieden af, omdat TenneT op voorhand aangeeft de verbinding niet via ondergrondse kabel uit te willen voeren. TenneT beweert dat dit technisch niet mogelijk is, terwijl zowel in de Europese landen rond ons als wereldwijd verkabeling zowel voor 380 kV als hogere spanningen (50 Hz wisselspanning) inmiddels normaal is. Ook voor veel langere lengten dat TenneT als maximum aangeeft. Ons is bekend dat TenneT hiervan op de hoogte is. Derhalve blijft alleen de conclusie over dat TenneT de kosten voor ondergrondse verbindingen door natuurgebieden te hoog vindt en het niet nodig vindt om natuur te sparen.

Daarom wijzen wij iedere 380 kV verbinding en zeker een bovengrondse hoogspanningslijn door onze natuurgebieden af.

4. Gezondheidsrisico’s

Vast staat dat wonen nabij hoogspanningstracés risico’s voor de gezondheid met zich mee brengt. Echter hoe groot die risico’s zijn en tot op welke afstand die risico’s zich voordoen is een punt van discussie. De huidige richtlijnen doen geen recht aan het voorzorgprincipe voor een lijn die meer dan 100 jaar zal blijven staan. Bovendien gaan die richtlijnen alleen over de magnetische velden en niet over elektrische velden en veroorzaakte fijnstof, en gaan uit van een drempelwaarde die hoger ligt dan in vele andere landen, waaronder meerdere Europese landen. Daarmee wordt een onnodig risico genomen. Voor de berekening wordt bovendien niet uit gegaan van de verwachte hogere stroombelasting in de komende decennia, terwijl de lijn nog wel 100 jaar of langer langs de woonhuizen in het buitengebied zou gaan en langs de woonhuizen in Oosterheide.

Wij zien niet in dat de mensen die in buitengebied en in Oosterheide nabij de geplande lijn wonen en de kinderen in de drie basisscholen gezondheidsrisico’s moeten accepteren omdat TenneT het noordelijke tracé te lastig vindt of bij nader inzien kiest voor het goedkopere zuidelijke tracé langs Oosterhout-zuid.

Wij wijzen dit tracé af in het belang van enkele duizenden mensen die in de buurt van de lijn wonen en leven.

5. Onze woonomgeving

Het zuidelijk tracé zal een (fors) negatief effect hebben op de woonomgeving. De masten komen op korte afstand van woonbebouwing te staan en zullen vanwege hun hoogte vanaf grote afstand zichtbaar zijn. Omwille van aanleg en toekomstig onderhoud zal een grote hoeveelheid natuur- en recreatiegebied sneuvelen. Alle bomen in een strook van minstens 100 meter breed over de gehele lengte van deze lijn zullen moeten worden gerooid wanneer de lijn hier werkelijk zou komen.
Nog los van het gegeven dat e.e.a. het woongenot zeer zeker niet ten goede komt, mag verwacht worden dat ook de waarde van een groot aantal woningen flink zal dalen.

Wij wijzen dit tracé af vanwege de onevenredig grote economische schade die aan duizenden mensen buiten hun schuld om wordt berokkend.

6.  Ondergronds brengen van de 380 kV verbinding (verkabelen)

TenneT heeft al op voorhand aangegeven geen delen van dit tracé ondergronds te willen aanleggen. De argumenten daarvoor zouden technisch zijn, maar die zijn achterhaald. In diverse landen om ons heen worden grote lengten 380 kV verbinding als ondergrondse kabel uitgevoerd. Lange stukken ondergrondse kabel 380 kV zijn elders al vele jaren probleemloos in bedrijf, sommige al meer dan 20 jaar. TenneT heeft verkabeling buiten de stuken die al in de Randstad zijn verkabeld in de startnotitie voor de MER, die al van 2009 dateert, uitgesloten. De indruk bestaat dat TenneT die ondergrondse kabels alleen maar uitsluit omdat zij die te duur vindt. En dat terwijl het bedrijf wel bewoners rond die lijn opscheept met een schade die het veelvoud bedraagt van de kosten die TenneT wil uitsparen door niet te verkabelen. En daar bovenop ook nog onherstelbare schade aanbrengt aan de natuurgebieden. Wanneer verkabelen niet op voorhand wordt uitgesloten, kan dat leiden tot andere tracés. Ook voor het noordelijke tracé langs Geertruidenberg is dat één van de mogelijkheden om dat tracé alsnog probleemloos uit te voeren.

Ook op grond van het bovenstaande zijn wij van oordeel dat de procedure opnieuw moet worden gestart, te beginnen bij een nieuwe Startnotitie van de MER.

Nog een reden om het tracé langs Oosterhout af te wijzen.

Beknopte versie / Uitgebreide versie