Status van het voorbereidingsbesluit uit 2014

Ons bereiken vragen over de status van het voorbereidingsbesluit dat in augustus 2014 is genomen, de relatie met het huidige beslissingsproces van de 4 tracés dat er nu loopt en een mogelijke relatie met het vervangen van het kabinet medio volgend jaar. We hebben onze juristen er naar laten kijken. Simpel uitgelegd:
Een voorbereidingsbesluit is 1 jaar geldig. Het is bedoeld om de planologische situatie te “bevriezen” met een aanhoudingsplicht (=stilleggen) voor bouw- en aanlegactiviteiten in het plangebied (in afwachting van het nieuwe inpassingsplan).
Het besluit is in 2015 niet verlengd en het is dus niet meer van kracht. Dat betekent dat er op dit moment dus geen voorgenomen besluit ligt om het zuidelijk tracé te bouwen.
Het proces waar we nu inzitten en dat naar verwachting medio 2017 zal zijn afgerond leidt tot het vaststellen van een voorkeursalternatief (VKA) en daaruit zal een nieuw voorbereidingsbesluit vloeien. Het is procedureel gezien niet van belang dat er op dat moment een nieuw kabinet zit.
Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan via een reactie zodat iedereen de antwoorden kan lezen.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Tracés nu herkenbaar, besluitvorming uitgesteld

2016-10-07-10-33-49Vrijdagochtend 7 oktober bracht een delegatie van onze vereniging een bezoek aan Tennet. De reden?

Al eerder berichtten wij over de zorgen die we als vereniging hebben over de kwaliteit van het tracédocument, dat de basis vormt voor de MER. Ook andere indieners lieten weten dat ze het door hen ingediende alternatief onvoldoende herkennen in dit document. In overleg met Tennet en EZ is vastgesteld  dat een document waarvoor onvoldoende draagvlak bestaat geen goed vertrekpunt is voor een volgende fase. Daarom hebben er de afgelopen weken meerdere goede en vruchtbare gesprekken plaatsgevonden met als onderwerp de vraag: “hoe zorgen we ervoor dat indieners hun alternatieven weer herkennen?”

Afgelopen vrijdag hebben we bij Tennet in Arnhem de voor ons belangrijke punten besproken en ook enkele verbetersuggesties gedaan. TenneT is begonnen met het actualiseren van de Milieueffectrapportage. Daartoe  worden ook nog oplossingen gezocht voor knelpunten uit het tracédocument. Daarbij zijn ook verbetersuggesties van indieners meegenomen.      

Het resultaat van dit alles is dat ons tracevoorstel herkenbaar op de kaart komt te staan Goed nieuws dus.

Uit het gesprek met Tennet blijkt dat de planning om te komen tot een voorkeurstracé gaat schuiven naar 2017. Hierover worden deze maand tussen de samenwerkende overheden , Tennet en EZ afspraken gemaakt.  

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Stand van zaken – september 2016

Zoals jullie weten hebben we vorig jaar naar aanleiding van ons massale protest de mogelijkheid gekregen van minister Kamp om alternatieven voor zijn plannen in te dienen voor een nieuwe verbinding van Rilland naar Tilburg.

Dit hebben we gedaan, anderen ook. Er is veel tijd besteed aan het onderzoeken van de haalbaarheid van de ingediende alternatieven.
Kort gesteld zijn er nu 4 opties over. In het kort hieronder de ligging en gevolgen (specifiek voor Oosterhout) per tracé:kaart-alternatieven-klein

  1. Zuidelijk tracé (rood): het oorspronkelijke plan van minister Kamp. Langs Oosterheide en dwars door veel natuurgebieden in west Brabant en op 100 meter van een wijk met duizenden mensen. Op dit tracé is door een aantal mensen uit de regio een optimalisatie ingediend waarbij de lijn bij Oosterheide iets verder het bos ingaat om zo Oosterhout enigszins te ontzien. Het bos gaat hierdoor nog steeds kapot (alsmede de toeristische sector in onze stad). Als vereniging zetten wij ons blijvend in tegen iedere vorm van dit tracé. Dat doen wij overigens samen met grote landelijke natuurverenigingen. Ook de gemeenteraad van Oosterhout heeft zich unaniem tegen het zuidelijke tracé uitgesproken. Als het zuidelijk tracé door zou gaan blijft de hoogspanningslijn die nu vlak bij Den Hout staat gegarandeerd bestaan en wordt deze in de toekomst zwaarder belast.
  2. Midden tracé (geel): ingediend door onze vereniging, in samenwerking met een aantal andere groepen alsmede de samenwerkende Brabantse gemeenten uit de Regio West Brabant (RWB). Dit tracé volgt ten oosten van Oosterhout de bestaande 380kV verbinding om vervolgens langs snelweg A59 te lopen richting Rilland. Het ontziet zoveel mogelijk mens en natuur. Wellicht goed om te melden: wij strijden er momenteel hard voor om middels het Midden tracé ook de bestaande hoogspanningsverbinding die vlak langs Den Hout staat te laten vervangen door een nieuwe verbinding naast de snelweg A59 (en dus weg van Den Hout). Dit is technisch mogelijk en zou voor veel inwoners van Den Hout een enorme verbetering van de situatie betekenen.
  3. Noordelijk tracé (paars): de plannen zoals tussen 2010 en 2014 voorgesteld door de overheid, maar in 2014 gestaakt vanwege vermeende technische problemen. Inmiddels  blijkt dat deze route technisch alsnog kan. Daarom is ook het noordelijke tracé nadrukkelijk terug in beeld. Dit tracé loopt een eind ten noorden van Oosterhout richting het westen.
  4. Noordelijk middentracé (blauw): een combinatie van 3 en 4

Van de 4 bovenstaande routes is de zuidelijke variant verreweg de slechtste voor Oosterhout. Als vereniging kijken we inmiddels nadrukkelijk ook naar de situatie en gevolgen voor heel West Brabant. In onze ogen is ook in die hoedanigheid het zuidelijke tracé een draak van een ding, dat meedogenloos door veel natuurgebieden snijdt en vlak langs grote concentraties huizen komt.

Het gedetailleerd beschrijven van al deze routes wordt gedaan door TenneT in een zogeheten tracédocument. Dit document dient weer als basis voor de rest van de procedure. Het is dus belangrijk dat alle tracés correct en compleet beschreven staan in dit document. Dat is naar onze mening nu niet het geval. We zien een aantal afwijkingen in het document op ons alternatief die wij niet wenselijk vinden. Tevens vinden we dat in de omschrijving een aantal zaken scherper kunnen. Tot slot hebben we een aantal inhoudelijk technische vragen aan TenneT waarom sommige zaken niet realiseerbaar zouden zijn.

De afgelopen periode zijn we hierover met TenneT intensief in contact geweest. Binnenkort hebben we een dag gepland staan waarop onze specialisten samen met die van TenneT in Arnhem inhoudelijk gaan kijken per punt wat de mogelijkheden zijn. Dat is goed nieuws omdat we op die manier ervoor kunnen zorgen dat alle puntjes op de i komen te staan.

De volgende stap is dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) wordt geschreven. Dit wordt in opdracht van TenneT gedaan door externe organisatie Tauw. In deze MER worden alle tracés objectief getoetst op impact op het milieu. Hiervoor heeft de overheid criteria opgesteld die in een MER gevolgd moeten worden. Op basis van deze zelfde criteria heeft onze vereniging in 2015 al een inventarisatie gemaakt van alle tracés en hier een eigen rapportage over opgesteld en deze vervolgens laten controleren door een onafhankelijk ingenieursbureau (WB de Ruimte). Destijds bleek dat het zuidelijk tracé verreweg als slechtste uit de bus kwam. We gaan er (niet als enige) van uit dat dit ook in de MER het geval gaat zijn.

Voor het Zeeuwse deel van het project is er al een dergelijke MER gemaakt. Onze vereniging heeft deze MER volledig doorgenomen (duizenden pagina’s) en hierop een zienswijze ingediend. Op deze manier hebben we er voor gezorgd dat straks in Brabant gewerkt wordt met de juiste uitgangspunten.

Uiteraard blijven we op de achtergrond strijden voor een goede afloop middels gesprekken met een veelvoud aan betrokkenen bij dit dossier. Het lijkt wellicht aan de buitenkant rustig te zijn maar dat is het absoluut niet. Soms is het lastig om open te communiceren over wat we aan het doen zijn. We gaan uit van een goede afloop en blijven strijden tot het zover is.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Bedankt voor jullie komst

Tennet organiseerde de afgelopen weken 5 informatie avonden die samen ongeveer 700 belangstellenden trokken. Jullie waren afgelopen donderdag met ruim 300 bezoekers massaal aanwezig op onze informatie avond en gaven daarmee het signaal dat dit dossier in Oosterhout nog steeds erg leeft en dat de weerstand tegen het Zuidelijk tracé onverminderd groot is.

‪‎Tennet was er ook en er viel (uiteraard) geen enkele wanklank. Tennet heeft ons gecomplimenteerd met de opzet, de inhoud en het kaartmateriaal en de andere visuals (met dank aan Annemiek van Studio Toktok). Dank voor jullie komst en we zien met vertrouwen uit naar de volgende stap in dit proces!

380kVOosterhoutNEE 2016 07 07 (4) 380kVOosterhoutNEE 2016 07 07 (2) 380kVOosterhoutNEE 2016 07 07 (3) 380kVOosterhoutNEE 2016 07 07 (1)

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

TenneT is aanwezig op onze informatie avond

Het lijkt (of is) wellicht de omgekeerde wereld: Tennet organiseert informatie avonden maar komt niet naar Oosterhout. Daarom organiseert onze vereniging een eigen avond om de Oosterhouters te informeren. Vandaag heeft Tennet laten weten graag aanwezig te zijn.

Kersverse projectleider William Hartman (foto) zal met een aantal collega’s acte de presence geven.

wh

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen