Wie

Wij zijn de vereniging 380kVOosterhoutNEE. Onze vereniging is opgericht naar aanleiding van het voorgenomen besluit van het ministerie van EZ en het ministerie van I&M om ten zuiden van Oosterhout een nieuw 380kV hoogspanningstracé te realiseren.

Onze vereniging wordt voorgezeten door een bestuur met 5 leden.
Lees hier meer over hun achtergrond >

Het bestuur wordt ondersteund door een groep van ca. 20 betrokken bewoners en bedrijven verdeeld over een aantal werkgroepen. Daarnaast beschikken we nog over een grote groep vrijwilligers voor het verrichten van “hand- en spandiensten”.

Waar staan wij voor?

De vereniging heeft ten doel:

 • het bewaren en bevorderen van de kwaliteit van leefbaarheid en het milieu in het werkgebied van de vereniging. Het werkgebied is Oosterhout en omgeving.
 • het vergaren en uitdragen van kennis en vaardigheden verband houdende met de aanleg en instandhouding van hoogspanningstracés en alle daarbij behorende en daarmee vergelijkbare voorzieningen.
 • het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van leefbaarheid, milieu, natuur en natuurwaarden, gezondheid, veiligheid, woongenot, waarde van het vastgoed en een goede ruimtelijke ordening, alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
 • het leveren van inspanningen om in de eerste plaats te bereiken dat het (voorgenomen) besluit om een 380kV hoogspanningstracé ten zuiden van Oosterhout te realiseren, wordt ingetrokken, dan wel dat de negatieve gevolgen van dit besluit  voor het werkgebied en in het bijzonder de woonwijk Oosterheide en het bosgebied zoveel mogelijk worden beperkt.
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wat doen wij?

De vereniging probeert dit doel onder meer te bereiken door:

 • het geven van voorlichting en informatie
 • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van advies.
 • het voeren van een lobby.
 • het zo nodig voeren van civielrechtelijke en publiekrechtelijke procedures op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau en het vertegenwoordigen in en buiten rechte van de bewoners en ondernemingen en alle andere betrokkenen binnen het werkgebied. De vereniging voert de genoemde procedures zo mogelijk in afstemming en samenwerking met lokaal of regionaal opererende rechtspersonen die deels of mede soortgelijke belangen behartigen.
 • het organiseren van bijeenkomsten.
 • het fungeren als spreekbuis en platform jegens lokale, regionale, provinciale, nationale en internationale overheden en andere instanties.
 • alle andere redelijkerwijs te  ontplooien activiteiten het doel aangaande

Bij het behartigen van deze belangen zal zij zich waar nodig mede inspannen voor het
behoud en de verbetering van landschappelijke en cultuurhistorische waarden

Onze statuten

Onze statuten vindt u hier.